OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel (dále jen „prodávající“):


Rybníkářství Pohořelice a.s.
Vídeňská 717
691 23 Pohořelice
IČO: 46961062, DIČ: CZ46961062

Datová schránka: 9zsf5zq

e-mail: info@rybnikarstvi-pohorelice.cz


Akciová společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 885.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.povolenky.rybnikarstvi-pohorelice.cz (dále jen „web“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Registrace, uživatelský účet, dostupnost

2.1. Kupující může provádět objednávání služeb z webového rozhraní obchodu bez nutnosti registrace. Webová stránka neumožňuje vytváření uživatelských účtů.

2.2. Kupující bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá nabídka služeb umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Web obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu.

3.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář na webu.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT KARTOU“. Při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až přijetím platby platební bránou (dále jen „akceptace platby“). Prodávající neprodleně po akceptaci platby toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu bezhotovostně, a to přes platební bránu.

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení, že prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem akceptace platby.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od akceptace platby. Pokud má být platnost služby zahájena před uplynutím 14 dnů od akceptace platby, je možné uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy pouze do konce dne předcházejícímu dni zahájení platnosti služby. Po zahájení platnosti služby již není možné prokázat, že kupující nezačal službu čerpat.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 5.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rybnikarstvi-pohorelice.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující nese veškeré náklady spojené s doručením odstoupení od kupní smlouvy.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.5. Ve lhůtě, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s bodem 5.1., je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6. Přeprava a doručení

6.1. Veškeré dokumenty související s čerpáním služby jsou doručovány v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

6.2. Nebudou-li dokumenty související s čerpáním služby doručeny na e-mail kupujícího do 4 hodin od akceptace platby, kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky nebo elektronicky na adrese info@rybnikarstvi-pohorelice.cz.cz.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví oprávnění k čerpání služby zaplacením celé kupní ceny služby.

8.2. V době čerpání služby je povinen:


8.2.1. Kupující, resp. rybář (nejedná-li se o totožnou osobu), musí mít u sebe po čas rybolovu, pro účely kontroly a zápisu úlovků, platné oprávnění k čerpání služby v elektronické podobě (v chytrém telefonu, tabletu, apod.) nebo vytištěné v listinné podobě.

8.2. V případě, že kupující zakoupil oprávnění k čerpání služby pro jinou osobu, je povinen předat této osobě veškeré dokumenty a informace potřebné k čerpání služby, především s ohledem na splnění bodu 8.2.1.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rybnikarstvi-pohorelice.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.

8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, je realizována následujícími ustanoveními.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (dále jen „osobní údaje“). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

9.4. Kromě osob provádějících součinnost (při kontrole oprávnění k čerpání služby) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.5. Prodávající eviduje pouze osobní údaje v nutném rozsahu s ohledem na účel jejich zpracování, a to po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje smazány, zablokovány nebo anonymizovány.

9.5.1. Prodávající za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy eviduje jméno a příjmení kupujícího, adresní údaje, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Případně jméno a příjmení rybáře, adresní údaje, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Osobní údaje kupujícího budou evidovány po dobu 10 let dle Zákona o účetnictví č. 563/1991. Osobní údaje rybáře budou evidovány po dobu 3 měsíců od ukončení platnosti oprávnění k čerpání služeb.

9.5.2. Jakékoliv další osobní údaje nejsou prodávajícím požadovány, kupující je prodávajícímu sděluje zcela dobrovolně a tyto nebudou předmětem dalšího zpracování ani evidence osobních údajů.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7. Prodávající užívá při ochraně osobních údajů odpovídajících technických prostředků - šifrované spojení na webu a při e-mailové komunikaci s kupujícím.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Kupující má právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
- požadovat po prodávajícím jakožto správci rozsah evidovaných osobních údajů,
- požadovat výmaz, zablokování či anonymizaci osobních údajů ("právo být zapomenut").
Uvedené je možné provést písemně prostřednictvím elektronické adresy info@rybnikarstvi-pohorelice.cz.

9.10. Výmaz či anonymizaci osobních údajů je možné provést za předpokladu, že jsou vypořádány všechny závazky kupujícího a prodávajícího a prodávajícímu nebrání ve vymazání či anonymizaci jiné okolnosti vyplývající ze zákona.

9.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.12. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jan Laudát, tel.: +420 602 551 518, e-mail: laudat@rybnikarstvi-pohorelice.cz.cz

10. Ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho zařízení (počítač, tablet, telefon). V případě, že je nákup na webu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookie na zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice,

telefon: +420 519 424 372, e-mail: info@rybnikarstvi-pohorelice.cz.

V Pohořelicích dne 27.2.2023

Přílohy:

  1. Odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

RYBÁŘSKÉ ŘÁDY

Zakoupením oprávnění prohlašujete, že se seznámíte nebo jste se již seznámili s platným místním rybářským řádem pro daný revír a že se budete řídit ustanoveními v něm uvedenými.

Zakoupením oprávnění prohlašujete, že se seznámíte nebo jste se již seznámili s platným místním rybářským řádem pro danou lokalitu, nebo revír a že se budete řídit ustanoveními v něm uvedenými.